Opleidingsbeleid

 • "Onze werknemers volgen weinig opleidingen."
 • "Opleidingen zijn duur: ze kosten veel tijd die we niet hebben en ze leveren te weinig resultaat op."
 • "Opleiding is nodig, maar het is moeilijk om werknemers hiervoor te motiveren."
 • "We staan voor heel wat veranderingen. Voor heel wat werknemers zal het niet eenvoudig zijn om die te volgen."
 • "Moeten we weeral naar een opleiding? Ons werk blijft liggen en die opleiding verandert toch niks."

Opleidingsbeleid

Opleiding maakt een verschil. Het helpt werknemers om snel operationeel te worden, hun werk beter uit te voeren, en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer, een loopbaan lang.  Het kan gaan om opleidingen die werknemers buiten het bedrijf volgen, maar meer en meer kiezen voedingsbedrijven ervoor om opleiding op maat van het eigen bedrijf te organiseren, via een externe lesgever, door een interne opleider aan te stellen of door ‘leren op de werkvloer’ te organiseren.

Om ten volle te profiteren van de positieve effecten van opleiding is een stevig opleidingsbeleid in het bedrijf nodig, met een goed opleidingsplan.

Een goed opleidingsbeleid maakt integraal deel uit van een leeftijdsbewust personeelsbeleid omdat je daarmee verzekert dat werknemers zich verder kunnen ontwikkelen en doorgroeien. Het voorkomt ook dat je werknemers verliest bij nieuwe ontwikkelingen.

Binnen de voedingsindustrie gelden op vlak van opleiding specifieke verplichtingen. Zo zijn voedingsbedrijven verplicht een opleidingsplan op te stellen volgens sectoraal model.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Werk maken van een goede behoefteanalyse. Opleidingsbehoeften kom je op het spoor via drie invalshoeken:
  • Invalshoek 1 – een analyse van het bedrijf: wat is de huidige en toekomstige situatie van het bedrijf (producten, omzet….), wat zijn de personeelsbehoeften, hoe zullen de functies en de bijhorende competenties evolueren,…? 

   Maak een minimale en een maximale inschatting van de aantallen werknemers die je verwacht binnen 5 jaar.

  • Invalshoek 2 – een analyse van de functies: wat moet een medewerker kennen om een functie goed uit te oefenen? Via functiebeschrijvingen en competentieprofielen breng je dit in kaart. Op basis van deze informatie kan je nagaan of er opleidingen nodig zijn, zodat iedereen hieraan voldoet. 

   Betrek verschillende medewerkers bij het opstellen van functie- en competentieprofielen. Oudere werknemers zijn hiervoor zeer waardevol omwille van hun ervaring.

   Mik op het belangrijkste, de noodzakelijke basiscompetenties. Ga niet te ver in detail.

  • Invalshoek 3 – een analyse van de werknemers: hoe ver staan ze (elk individueel) in hun job, wat kennen en kunnen ze, welke opleidingsvragen hebben ze en welke opleidingsvragen heeft hun leidinggevende voor hen? 

   Consulteer je leidinggevenden. Zij zijn het best geplaatst om de opleidingsnoden van hun medewerkers te detecteren.

   Maak van opleiding een thema in het (jaarlijkse) functioneringsgesprek.

 2. Een opleidingsplan opstellen. Dit zijn de verschillende stappen:
  • Stap 1 – behoeften analyseren volgens de drie invalshoeken hierboven
  • Stap 2 – een voorstel van opleidingsplan opstellen met diverse leermogelijkheden en leervormen zoals cursussen, peter-/meterschap, instructiefiches, ….
  • Stap 3 – terugkoppelen met de leidinggevenden: Zijn ze akkoord met de voorgestelde opleidingen? Wat zijn de prioriteiten? Vinden ze dat er nog andere opleidingen nodig zijn? Hoe zullen ze het werk organiseren tijdens de opleidingen?
  • Stap 4 – voorstellen van het opleidingsplan op de ondernemingsraad of aan de werknemersvertegenwoordigers: de aanleiding, de doelstelling, het overzicht,… Er volgt overleg, en indien nodig worden aanpassingen gedaan.
  • Stap 5 – terugkoppelen van het overleg naar de leidinggevenden
  • Stap 6 – informeren van de werknemers
  • Stap 7 – uitvoeren van het opleidingsplan
  • Stap 8 – evalueren van het opleidingsproces en de opleidingsresultaten 

   Geef medewerkers als het kan meerdere keuzes, diverse leermogelijkheden om hun competenties te versterken. Niet iedereen zit graag in ‘gewone opleidingen’. Bied liever een mix aan leermogelijkheden aan, aangepast aan de levensfase/leerstijl van de werknemers: werkplekleren, gemixte teams van ervaren en minder ervaren medewerkers, regelmatige feedbackmomenten, werken met mentoren of peters/meters, coaching, taakverrijking, interne mobiliteit, functievariatie, taak- en functieaanpassingen, taakroulatie en jobrotatie, dubbellopen, stages.

   Opleiding hoeft niet altijd veel tijd in beslag te nemen. Duidelijke instructiefiches, éénpuntslessen,… kunnen medewerkers al een stuk op weg zetten.

 3. Een leerrijk onthaalbeleid voorzien.
 4. Leidinggevenden (ploegbazen, teamleaders, eerstelijnsverantwoordelijken, productiechefs,…) betrekken bij het opleiden. Een belangrijke reden waarom opleidingen mislukken is het gebrek aan betrokkenheid van leidinggevenden. Zij hebben het beste zicht op de opleidingsnoden en moeten de opleidingen achteraf ook opvolgen op de werkvloer. Veel leidinggevenden zijn hier niet mee vertrouwd, of ze nemen de tijd niet om er voldoende aandacht aan te besteden. Coach leidinggevenden hierin, en investeer ook in hun opleiding.  
 5. Investeren in een positief leerklimaat. Opleidingen en andere leervormen hebben veel meer effect wanneer er een positieve en waarderende sfeer aan verbonden is. 

  Opleiding wordt soms gezien als negatieve kritiek op het werk. Promoot daarom leren als kans om te oriënteren, te specialiseren, expertise uit te breiden, de functie nog beter uit te oefenen.

  Sta ook open voor niet-functiegerelateerde opleidingen. Zo krijgen medewerkers de kans om hun ambitie te tonen en door te groeien.

  Maak van kennisdeling een evidentie: voorzie mogelijkheid tot terugkoppeling over vorming, bijvoorbeeld tijdens teamoverleg, werk met junior- en senior-functies waarbij de laatsten de eersten ondersteunen.

  Laat medewerkers toe om fouten te maken en hieruit te leren.

 6. Specifieke aandacht schenken aan opleiding van oudere werknemers? Het heeft meestal geen zin om opleidingen specifiek voor oudere werknemers te organiseren, bijvoorbeeld ‘trage’ computercursus. Denk eerder aan het volgende:
  • Heb oog voor de toegankelijkheid van opleidingen voor elke werknemer (inhoud, vorm, tijdstip, aantal deelnemers, lesgever, accommodatie,…).
  • Start de opleiding voor ervaren medewerkers best vanuit hun eigen leefwereld. De wisselwerking tussen de nieuwe materie en hun ervaring is een pluspunt.
 7. Welke zijn de sectorale verplichtingen op vlak van opleiding en opleidingsplanning? http://www.alimento.be/nl/voedingsbedrijven/opleiding/sectoraal-opleidingsplan-en-andere-verplichtingen-

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN ALIMENTO