CAO 104

  • Werkgelegenheidsplan om werknemers langer aan het werk te houden

CAO 104

CAO 104 houdt in dat elke onderneming met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan dient op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Het plan geeft een overzicht van de maatregelen om dit te realiseren. Deze CAO is afgesloten voor onbepaalde tijd.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

CAO 104

Ter inspiratie is in de CAO is een (niet-limitatieve) lijst van actiegebieden voorzien die in het plan kunnen opgenomen kunnen worden:

  • De selectie en indienstneming van nieuwe werknemers;
  • De ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen;
  • De loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;
  • De mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;
  • De mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;
  • De gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven;
  • De systemen van erkenning van verworven competenties.

Je hebt de keuze om dit plan jaarlijks op te stellen of een plan met meerjarenmaatregelen voor meerdere jaren te voorzien.

Informatie- en raadplegingsplicht Je dient het ontwerp van werkgelegenheidsplan voor te leggen aan de ondernemingsraad of, bij afwezigheid, aan de vakbondsafvaardiging. Als ook deze niet aanwezig is in het bedrijf: aan het comité voor preventie en bescherming op het werk of vervolgens aan de werknemers van de onderneming.

De werknemersvertegenwoordigers hebben dan twee maanden de tijd om een advies uit te brengen, waarin eventueel aanvullende of alternatieve voorstellen worden gedaan. Je bent niet verplicht dit advies te volgen, maar je moet je beslissing toelichten en de verworpen voorstellen als bijlage aan het plan toevoegen, ook binnen een termijn van twee maanden. Na afloop van het plan informeer je de ondernemingsraad over de resultaten.

Telt je bedrijf meer dan 20 en minder dan 50 werknemers en is er geen vakbondsafvaardiging? Dan moet je de werknemers enkel informeren over het werkgelegenheidsplan. Overleg is niet nodig.

Rol van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Voor de maatregelen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk ben je verplicht om een voorafgaandelijk advies te vragen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Controle Je bewaart het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar en houdt het ter beschikking van de bevoegde autoriteiten.

Model Je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van een model , dat als bijlage bij de CAO is toegevoegd.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

GETUIGENISSEN EN VOORBEELDEN

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD Alimento